DEAR MR. LONELY – Love Story Radio Drama (BEST ILOCANO DRAMA)


#Ipage support will drive you mad! – Have moved to #Ipage because of their pricing, but boy am I frustrated! I have domains which apparently have been hosted by them decades ago and their (faulty) system apparent keep any domain name active in their system for ever! They demanded that I would provide proof of ownership by providing the last 4 digits of the creditcard(!) used when they had it registered!!! After countless tickets/emails they finally agreed to check based on the whois name that I own it and thereafter finally they transferred the domain! absolutely brainless at that support desk and typical for, yip I am saying it: Indian support! Abubakar Sattar, Pakistan, www.mywebhostingreview.info/


Naimbag nga aldaw kadakayo amin a naayat a dumdumngeg kadagiti drama ti istayontayo ditoy Baguio. Dakkel a panagyamanmi iti kanayon a panangtartarabay ken panangsubsubaybayyo kadagiti dramami.

Dagiti drama a nai-upload ken mai-upload ken dagiti dati nga drama a naipatangatang kadagiti napalabas a tawtawen. Kayatmi lang nga ibingay kadakayo amin bareng makaited liwliwa, ragsak ken adal kadakayo a naayat a dumdumngeg.

Dios ti agngina kadakayo amin.

DZWT Drama Live Streaming

10 Comments
 • Lvie De
  Posted at 03:41h, 10 October

  asawaim ta amam,hahaha

 • Lorie Manabat
  Posted at 03:43h, 10 October

  Listening here in dubai from isabela

 • Marybeth Sumaoang
  Posted at 03:58h, 10 October

  Paano po magsulat sa inyo

 • Hilda Bravo
  Posted at 06:44h, 10 October

  Madi yo maited ti ragsak ni amayo,awan iti edad ti ayat.bay anyo mt koma nga agragsak ta amayo.asawaen yon ni ama yo para kukua yon ta kuarta na

 • Aida Garcia
  Posted at 07:20h, 10 October

  Kontrabida kayong mga anak.

 • Aloha Joyce Caliva
  Posted at 12:26h, 10 October

  U r selfish Ms.Hi d… Hindi u maibigay ung happiness na hinahanap ng tatay u..Kaya..U must be accept d truth and reality na ang tatay u ay ikakasal na

 • Elvira Flores
  Posted at 14:22h, 10 October

  The question is ?
  Kayat Ngata diay babae no awan ti kwarta na ta ama yo ? I doubt .

 • Villa Velly Sabado Ilocana
  Posted at 14:35h, 10 October

  Baka no awan te jwarta na ni tatang mo dina na tutupan ni Lanie,ngamen kunam ubing pay ken lakay ni tatang min isu dapat uray agdenna da paylaeng kuma saan na pay pakasaran tapno maammuan na pay unay te ugali ni Lanie

 • Rose_ mar13
  Posted at 00:41h, 11 October

  duldog kitdi dagita nga anak nabatad nga haan nga agkabaw ti amada ken maysa apay maipaayda ti kalikaguman ti amada nga ragsak ……aguuyong dagita nga agkabsat

 • joane khan
  Posted at 15:51h, 11 October

  Balo met ti tatang mi ngem supportive kami nu adda gf na wennu kayat na man ti mangasawa'n..